ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Leveringsvoorwaarden bijeenkomsten ADN Beursanalyse

Artikel 1 – Definities  

1.1  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een deelnemer aanmeldt voor het bijwonen van een cursus of seminar.

1.2  Deelnemer: de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever deelneemt aan de cursus of seminar. Opdrachtgever en deelnemer kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn.

1.3  Open cursus of seminar: cursus of seminar waarvoor inschrijving voor iedereen open staat.

1.4  Besloten cursus of seminar: cursus of seminar met deelnemers uit één bedrijf of organisatie.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid  

2.1  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ADN Beursanalyse  georganiseerde bijeenkomsten.

2.2  Inschrijving op een cursus of seminar of het accepteren van een offerte hiervoor betekent aanvaarding van deze leveringsvoorwaarden door de opdrachtgever.

2.3  Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4  ADN Beursanalyse heeft het recht om in een opdrachtbevestiging, offerte of contract nadere voorwaarden te stellen aan opdrachtgevers.

2.5  Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd door ADN Beursanalyse.  

Artikel 3 – Deelname  

3.1  Inschrijven voor een open cursus of seminar vindt plaats door middel van aanmelding via e-mail of inschrijfformulier op de internetsite van ADN Beursanalyse.

3.2  Een inschrijving is pas volledig bij vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer(s). Indien de deelnemer niet de opdrachtgever is zijn dezelfde gegevens van de opdrachtgever benodigd.

3.3  Inschrijving wordt door ADN Beursanalyse bevestigd door toezending per e-mail van een factuur met vermelding van de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt. Door deze bevestiging komt de overeenkomst betreffende deelname aan de cursus tot stand.

3.4  Een besloten cursus of seminar komt tot stand middels een offerte en acceptatie daarvan door de opdrachtgever.

3.5  Een cursus bestaat uit minimaal acht en maximaal 16 deelnemers. In incidentele gevallen houdt ADN Beursanalyse zich het recht voor om af te wijken van deze aantallen. Voor een seminar geldt een groter aantal aanwezigen.

Artikel 4 – Prijzen  

4.1  Bij inschrijving via e-mail of een formulier op de internetsite van ADN Beursanalyse geldt de prijs die ten tijde van de inschrijving is vermeld op de site.

4.2  In de cursusprijs voor de open cursus die uit twee dagdelen bestaat zijn de kosten voor het lesmateriaal inbegrepen, alsmede de kosten voor koffie, thee, frisdranken en lunch. Bij een seminar van een half dagdeel zijn koffie, thee en ijswater inbegrepen.

4.3  Voor een besloten cursus of seminar geldt de prijs zoals aangegeven in de offerte. Deze prijs is bindend gedurende de geldigheidsduur van de offerte, met een maximum van 30 dagen na dagtekening. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten van lesmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.  

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden  

5.1  ADN Beursanalyse brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn, door middel van storting op een door ADN Beursanalyse aangegeven bankrekening.

5.2 Wanneer niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan heeft ADN Beursanalyse het recht deelname van de opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren.

5.3  Bij niet tijdige betaling staat het ADN Beursanalyse vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende bijkomende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten voor sommatie, incasso en advocaat.

Artikel 6 – Annulering  

6.1  ADN Beursanalyse houdt zich het recht voor de cursus of het seminar te annuleren als er minder dan acht deelnemers zijn ingeschreven. De opdrachtgevers worden hiervan op de hoogte gebracht en het reeds betaalde bedrag gerestitueerd.

6.2  Vindt een cursus of seminar door ziekte of een andere vorm van overmacht onverwachts geen doorgang dan wordt in samenspraak met de deelnemers een andere datum bepaald. Schikt die datum een deelnemer niet dan wordt het betaalde cursusgeld op de rekening van de opdrachtgever of deelnemer teruggestort.

6.3  Annulering zonder kosten door de opdrachtgever of deelnemer is uitsluitend mogelijk tot 2 weken voorafgaand aan de deelnamedag.

6.4  Bij annulering door de deelnemer tot één week voor de deelnamedag wordt voor een cursus een bedrag van €50 inclusief BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht, bij een seminar is dat bedrag €25 inclusief BTW. Bij annulering binnen één week voor de deelnamedag is de deelnemer de gehele deelnamesom verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het bedrag.  

Artikel 7 -  Vervanging  

7.1  Opdrachtgever kan in plaats van de ingeschreven deelnemer in overleg met ADN Beursanalyse een vervanger aan de cursus of het seminar deel laten nemen, mits dit minimaal twee dagen voorafgaand aan de cursus aan ADN Beursanalyse wordt medegedeeld.

7.2  Gaat het om een vervolgcursus dan dient de vervangende deelnemer de eerste cursus gevolgd te hebben, aan vervangende deelnemers voor een eerste cursus worden geen nadere eisen gesteld.  

Artikel 8 -  Klachten  

8.1  Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de cursus of het seminar worden ingediend bij ADN Beursanalyse.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid  

9.1  ADN Beursanalyse is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus of seminar van ADN Beursanalyse, tenzij ADN Beursanalyse opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

9.2  Indien ADN Beursanalyse wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.  

Artikel 10 – Intellectueel eigendom  

10.1 Verstrekt cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het intellectuele eigendom van cursus en cursusmaterialen berust echter bij ADN Beursanalyse.

10.2 Opdrachtgever of deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van ADN Beursanalyse niet gerechtigd materiaal of delen daarvan te vermenigvuldigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1 Op iedere overeenkomst tussen ADN Beursanalyse en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.